užginti

užginti
2 užgìnti, ùžgina, užgýnė tr., intr. 1. uždrausti: Daktarų mada valgį tik užginti Žem. Tėvas vaikui užgýnė ant ledo eiti K. Užgynė jis man čia būti, gyventi J. Ir paganią ažgýnė, ir grybaut ažgýnė A.Baran. Esu nuo daktaro užgìntas rūkyti, gerti Šts. | Užùgina Slm. Tėvas buvo tuos žirnius užgýnęs (palikęs) sėklai, bet vaikai išraškė Ėr. Neseniai ažugýnėm (uždraudėm, nebeganom), ale jau yra žolės Arm. Ganyklos buvo užgìntos – neganė, žolę augino Šts. 2. užginčyti, paneigti; nepripažinti; atremti kaltinimą: Tai negalì užgìnti KII26. Tu mano menkos dalelės nori ažgìnt Ml. Paskolinau jam dešim rublių, ir užgýnė (neatidavė, sakėsi jau atidavęs) Slm. Pasižyčiojo pinigų ir paskui užgýnė, neatidavė Skr. | refl.: Ji užsìgina savo senumo KII300. Ji užsigynė, sakė, kad nevogė . | Vieną svarą užsigynė PP79. 3. atmesti; nepažadėti: Prašymą užgìnti KI25. | Jis man ùžgina savo pagalbą KII304. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užginti — užgiñti vksm. Piemuõ ùžginė avi̇̀s ant pūdymo, ant kálno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užginti — 1 užgiñti, ùžgena, ùžginė tr. 1. privaryti, bevarant nukamuoti: Patraukino, ùžginė arklį begainiodamas Šts. Iš namų nereik arklių užginti (smarkiai varyti iš pradžių) Ll. 2. prk. užnešti: Kelius užginė (užpustė, sniegu užvertė) Plt. 3. pavyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užginti — užgi̇̀nti 2 vksm. Šiojè viẽtoje užgi̇̀nta váikščioti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paginti — 2 pagìnti, pàgina, pagynė tr. 1. nuvarginti, paalsinti, nuslėgti, nugulėti: Ot sunkūs kailiniai, kad net pečius pagynė Srj. Pagyniau kojas nuo tų aukštų batų Ldvn. Tai pagynė kojas, iki užlipau prieš šitą kalnelį Šn. Ar tau dar nepagynė rankų?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždrausti — uždraũsti, uždraũdžia, ùždraudė intr., tr. K; R363 neleisti daryti, užginti: Uždraudė man, kad nesakyčiau B. Uždraũsk, kad jis taip daugiau nebdarytum J. Aš jai uždraũsiu, kad ji kojos į mano kiemą neįkels! Lnkv. Ar galima audrai uždrausti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrausti — apdraũsti, apdraũdžia, àpdraudė tr. 1. Trgn prikalbinti, kad nedarytų: Buvo beeinąs tokiam lietuj, bet tėvas apìdraudė Antz. O bet žmonės apdraudė juos, idant tylėtų BBMt20,31. ║ sudrausminti, sutramdyti; nuraminti: Šunį apdraũsti, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”